Izoprenoidy steroidy

20 Bcl-2 Bcl-2 protein je tvořen osmi α-helixy a na svém povrchu má hydrofobní kapsu (). Tato hydrofobní kapsa je větší než u proteinu Bcl-Xl (Petros a kol., 2004). Bcl-2 se vyskytuje ve velkém množství různých tkání fétu, ale u dospělého člověka je jeho exprese zřejmě omezená jen na rychle se dělící a diferencující buňky. Jako Bax a Bak, je Bcl-2 také inzertován do OMM, ale zda za fyziologických podmínek přímo tyto proteiny váže, je zatím nejasné. Jisté ale je, že nějakým způsobem zabraňuje Bax/Bak oligomerizaci, která by jinak vedla k vylití apoptogenních molekul z mitochondrie (Danial, 2007). Funkce Bcl-2 lokalizovaného v jaderné membráně je zatím nejasná. Jeho akumulace v ER ovlivňuje uskladňování Ca 2+ iontů. Intracelulární množství Ca 2+ iontů má vliv na průběh apoptózy (Danial, 2007). Výdej Ca 2+ z ER je totiž často spojen s jeho vychytáváním mitochondrií a následnou inhibicí oxidativní fosforylace zvýšenou asociací inhibiční podjednotky ATP syntázy (Gogvadze a kol., 2009). Nadměrná exprese Bcl-2 je běžná u mnoha typů rakoviny a přispívá ke zvýšení resistence k chemoterapii. Protein Bcl-2 se vyskytuje také v lidském endometriu, kde se cyklicky exprimuje, a to naopak než proapoptotické faktory. To znamená, že exprese Bcl-2 je nejvyšší během proliferativní fáze a během fáze sekreční je nejnižší (Ioffe a kol., 1998). Obr. 4. (A) Stužkový model Bcl-2 a (B) model povrchu Bcl-2 molekuly podle Connollyho v rozlišení 1,4 Å. Leucin, valin, isoleucin, fenylalanin, tyrosin, tryptofan, methionin a alanin jsou označeny žlutě; arginin, lysin, a histidin jsou modré; kyselina asparagová a glutamová jsou červené. Hydrofobní kapsa je znázorněna žlutě a tvořena aminokyselinovými zbytky uvedenými výše. Podle Petros a kol.,

25 Obrázek 5: Proces gelovatění alginátu pomocí vápenatých iontů [2] Obrázek 6: Schéma enkapsulačního procesu [2] (P) regulace tlaku vzduchu () tlaková láhev (2) pulzační komora (3) vibrační systém () tryska (5) kelímek obtoku (6) generátor elektrostatického náboje (7) generátor frekvence () stroboskopická lampa (9) reakční nádoba s magnetickým míchadélkem Obrázek 7: Schéma přístroje B-395 Pro (Büchi) [2] 25

Izoprenoidy steroidy

izoprenoidy steroidy

Media:

izoprenoidy steroidyizoprenoidy steroidyizoprenoidy steroidyizoprenoidy steroidyizoprenoidy steroidy